2020

Een nieuw hoofdstuk

2020

Luc Coorevits geeft de fakkel door aan een talentvol duo. Luc Coorevits, bedenker, mede-oprichter (samen met Marianne Janssen) en bezieler van Behoud de Begeerte, geeft na zowat 37 jaar en ruim tweeduizend literaire avonden de fakkel door aan een jong duo: Amber Maes en Leander Coorevits. De plannen om de leiding van Behoud de Begeerte drastisch te verjongen stonden al een poosje in de steigers, maar gezondheidsproblemen hebben er toe geleid dat die verjonging vroeger dan voorzien plaatsvindt. Eind 2020 zet Luc Coorevits (62) een stap opzij om de volle ruimte aan zijn opvolgers te geven. Vanaf dan maken zij, samen met Julia Willaert (promotie) en Jasmien Dieltiens (planning & administratie), de dienst uit. De gemiddelde leeftijd van het nieuwe team is op dat moment 27,5 jaar. Wat men noemt: een jonge ploeg. 

Tegelijk grijpt een tweede verandering plaats: Behoud de Begeerte vervoegt vanaf 2021, na veertien jaar onder de hoede van het Kunstendecreet te zijn geweest, opnieuw de rangen van Literatuur Vlaanderen. In het verleden werd Behoud de Begeerte enkele keren gepolst door Literatuur Vlaanderen, toen nog Vlaams Fonds voor de Letteren, voor een mogelijke overstap. Inmiddels is het zo dat Behoud de Begeerte per 1 januari 2021 Literatuur Vlaanderen vervoegt, iets wat door beide partijen als een goede zaak wordt bestempeld. Het volgende subsidiedossier wordt dus in 2022 bij de nieuwe subsidiënt geschreven en ingediend door de nieuwe ploeg. 

Luc Coorevits: “Het plan was natuurlijk, trouw aan de naam van ons geliefd kunstencentrum voor literatuur, tot mijn 120ste door te gaan, maar er kwam iets tussen. Er deden zich tevens een paar stevige opportuniteiten voor. Die opportuniteiten hadden een naam: Leander Coorevits, Amber Maes en Literatuur Vlaanderen. 

Om met de laatste opportuniteit te beginnen: in mei 2019 werden op vraag van wat nu Literatuur Vlaanderen heet gesprekken aangevat om de eventuele verhuis van het Kunstendecreet naar Literatuur Vlaanderen te onderzoeken. Die gesprekken kwamen in een stroomversnelling nadat de minister van Cultuur, Jan Jambon, besliste het voorstel tot beheersovereenkomst met Literatuur Vlaanderen, waarin ook plaats voor Behoud de Begeerte was gemaakt, volledig te honoreren. Dat kwam een spoedig akkoord natuurlijk ten goede, zodat binnenkort een beheersovereenkomst tussen Behoud de Begeerte en Literatuur Vlaanderen kan worden getekend. Voor Behoud de Begeerte verandert er op het vlak van identiteit en profiel niets. Het subsidiebedrag voor de over-bruggingperiode tussen januari 2021 en de aanvang van de nieuwe subsidieperiode (januari 2023) binnen Literatuur Vlaanderen wordt gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag van de huidige subsidieperiode dat in 2017 toegekend werd (€ 325.900). In de loop van 2022 dient Behoud de Begeerte bij Literatuur Vlaanderen een nieuw subsidiedossier in voor een periode van vijf jaar: van 2023 tot en met 2027.

De andere twee opportuniteiten betreffen mijn opvolgers Leander Coorevits en Amber Maes – al weet ik niet zeker of je het in het geval van mensen over ‘opportuniteiten’ kan of mag hebben.

Bij Leander kon ik vanop de eerste rij zijn ontwikkeling volgen: van bekwaam filmmaker, minzaam people manager, gedreven begeleider en punctueel productieleider - dit alles met een buitengewoon consciëntieuze en faire zakelijke ingesteldheid. Als vanzelfsprekend leidde de ontplooiing van zijn talenten hem tot de functie die hij vanaf nu zal opnemen.

Amber polste me op 16 augustus 2019 voor een stageplek, al twijfelde ze op dat moment over de functie die haar het beste zou liggen. Vijftien maanden, tal van boeiende discussies over boeken, literatuur, theater en kunst en twee masterdiploma’s later kwam ze er, net als ik en de Raad van Bestuur, achter dat dat ging om de functie van artistiek leider, al heet dat tegenwoordig ‘artistiek coördinator’. En passant liet ze in die mail van 16 augustus 2019 overigens ook weten ‘slechts vrede te kunnen nemen met een mogelijke functie in de cultuursector als deze op de een of andere manier een sociale dimensie krijgt’. Dat zinnetje was een schot in de roos.

Welke kleuren en geuren Behoud de Begeerte vanaf 2021 zal aannemen, is voortaan de zaak van Leander en Amber. Ik hoop dat ze zich daarbij baseren op wat in het mission statement van BdB staat: dat de zorg voor artistieke / literaire kwaliteit eigenlijk op alles prioriteit heeft, ook op het feit dat alle programma’s sowieso uitgaan van een maatschappijbeeld dat gestoeld is op solidariteit, gendergelijkheid, diversiteit en ecologie.”

De erfenis die Amber Maes en Leander Coorevits in handen krijgen is niet min. Dimitri Verhulst stelde destijds: ‘We kunnen fier zijn op ons bier, onze frieten, ons wereldrecord gsm-werpen, zo u wil (110 meter met een Samsung, door Dries Fieremans), maar zeer zeker ook op onze literaire avonden, waarvan alle ter zake doende lijnen door Behoud de Begeerte zijn uitgezet’.

Ilja L. Pfeijffer voegde daar aan toe: ‘Wat de programma’s van Behoud de Begeerte in artistiek en inhoudelijk opzicht uniek maakt, is dat zij realisaties zijn van een doordachte visie op literair theater, waarbij alle verschillende ingrediënten van de voorstelling (…) zodanig op elkaar zijn afgestemd, gescript en geregisseerd dat er een geheel ontstaat dat groter is dan de som der delen’. Ook de toen debuterende Lize Spit loofde Behoud de Begeerte in 2016, na haar deelname aan Saint Amour, om de compromisloosheid waarmee literatuur een plek krijgt: ‘Er is niets om te verdoezelen dat het hier om literatuur draait’. Connie Palmen besloot: ‘Er is geen enkel centrum voor literatuur vergelijkbaar met Behoud de Begeerte, niet in Nederland, niet in Duitsland, niet in welk land dan ook waar ik kom met mijn werk. (…) Ik zeg u: Behoud de Begeerte is ongeëvenaard’. 

De Raad van Bestuur (Marianne Janssen, Chantal Janssens, Yasmine Kherbache, Renaat Landuyt, Rik Vandecaveye (voorzitter) en Maud Vanhauwaert) twijfelt er niet aan dat Maes en Coorevits de geschikte personen zijn om op een correcte manier met deze erfenis om te gaan en er een nieuwe dimensie aan te geven. 

Op voorstel van Luc Coorevits werden zij uitgenodigd zich kandidaat te stellen en elk een gedegen motivatiebrief aan de Raad van Bestuur te bezorgen. Na kennisname van de kandidatuurstellingen en na uitvoerige gesprekken met elk afzonderlijk en beiden samen was het enthousiasme groot. De Raad van Bestuur aarzelde op de bestuursvergadering van 6 oktober 2020 niet en besliste unaniem om Leander Coorevits tot algemeen en zakelijk coördinator en Amber Maes tot artistiek coördinator te benoemen. Het is de bedoeling dat zij deze functies als leidinggevend duo gezamenlijk uitvoeren. Luc Coorevits legt vanaf 23 december 2020 zijn directiefunctie neer. Leander Coorevits en Amber Maes nemen dan het roer over. 

Leander Coorevits is 32 jaar, master in de audiovisuele kunsten. Hij begon in 2014 bij Behoud de Begeerte als productie-assistent en werd in 2016 productieleider. Ondertussen was hij ook verantwoordelijk voor promotie, boekhouding, preventieadvies, tourneebegeleiding en techniek en maakte hij voor Behoud de Begeerte tal van videocaptaties en promotiefilms. 

Leander Coorevits: “Na zeven jaar bij Behoud de Begeerte, en ervaring in zowat alle functies, ben ik klaar voor deze nieuwe stap. Behoud de Begeerte staat voor hoogkwalitatieve en verzorgde voorstellingen en heeft de afgelopen 37 jaar altijd aandacht besteed aan goede omkadering en correcte vergoedingen, duidelijke financiën, verzorgde promotie en marketing. Die pijlers moeten ook in de toekomst behouden blijven, verder bouwend op de jarenlange expertise en rekening houdend met de uitdagingen van vandaag.”

Amber Maes is 25 jaar, master in de wijsbegeerte en in de theater- en filmwetenschappen. Ze begon in 2019 bij Behoud de Begeerte als stagiair en werd vervolgens artistiek medewerker. Zij zal het artistieke beleid van Behoud de Begeerte bepalen en een gezicht geven. 

Amber Maes: “In het groen achter mijn oren zit ook mijn sterkte. Als pas afgestudeerde 25-jarige, kan ik met Behoud de Begeerte nieuwe routes inslaan, daarbij dankbaar gebruik makend van de gebaande paden. Een van de zaken waar ik het meest naar uitkijk is het verder exploreren van de inhoudelijke en artistieke mogelijkheden van de literaire voorstelling. De talloze contacten die BdB doorheen de jaren binnen en ver buiten de literaire sector legde zijn in die zoektocht een grote meerwaarde, maar we zullen ook nieuwe horizonten verkennen en andere gezichten uitnodigen. Ik zou er op die manier graag in slagen het trouwe publiek van BdB uit te breiden met nieuwe toeschouwers.”